Opleiding Verenigingsmanagement

Aanmelding geopend voor de opleiding 2022-1 (start 3 februari)

Sportverenigingen die grotendeels draaien op vrijwilligers zijn typerend voor Nederland. Echter, de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en de toenemende complexiteit van bestuurswerkzaamheden vormen daarvoor een serieuze bedreiging.

Vitale sportverenigingen beschikken over voldoende bestuurlijke ervaring en organisatievermogen. Naast het aanbieden van sportfaciliteiten vervullen zij ook een bredere maatschappelijke functie. Om clubs toekomstbestendig en vitaal te houden is professionalisering juist ook voor middelgrote en kleine verenigingen van cruciaal belang. Dit vergt voor alle betrokkenen niet alleen tijd, maar ook specifieke kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen.

De opleiding Verenigingsmanagement heeft als doel bestuursleden, verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken.

Deelnemersperspectief

 • Kennismaken met een breed scala aan thema’s die onontbeerlijk zijn bij het besturen, managen en ondersteunen van sportverenigingen.
 • Het leren van technieken voor het identificeren en oplossen van problemen, zowel interne als maatschappelijk gerelateerde.
 • Kennis opdoen van de maatschappelijke ontwikkelingen waar verenigingen mee te maken hebben.
 • Het ontwikkelen van de persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Netwerken en kennisdeling.
‘Sport has the power to change the world’
Nelson Mandela

Thema's

 • Financieel beleid
 • Optimalisatie inkomsten en uitgaven
 • Intern en extern communiceren
 • Het toekomstbestendig organiseren van
  de vereniging
 • Open club
 • Duurzaam verbinden
 • Design thinking
 • Duurzaamheid
 • Toekomst van de amateursport
 • Maatschappelijk rendement van sport
 • Waardepropositie van de sportvereniging
 • De vereniging: wat houdt dit in?
 • Navigeren in de sport
 • Het (be)sturen van een vrijwilligersorganisatie
 • Juridische aspecten en regelgeving

Voor wie

 • Verenigingsmanagers
 • Belangstellenden voor de functie Verenigingsmanager
 • Bestuurders van sportverenigingen
 • Wethouders en beleidsmedewerkers sport en/of sociaal domein van (gemeentelijke) overheden
 • Stafmedewerkers en verenigingsadviseurs van sportbonden, -organisaties en -koepels
 • Sportformateurs
 • Buurtsportcoaches
 • Sportconsulenten
 • Bewegingsadviseurs
 • Combinatiefunctionarissen
 • Sportregisseurs
 • Senior management van aan sport gerelateerde bedrijven
 • Academici, universiteiten en studenten in aan sport gerelateerde wetenschappen
 • Ontwikkelaars van duurzame en toekomstgerichte sportaccommodaties

Programma

De Aftrap
Donderdagmiddag 3 februari 2022
Omgeving Utrecht

De opleiding wordt afgetrapt met een plenaire bijeenkomst.

Kennismaking met elkaar en met de cursusleiding.

Toelichting van de diverse elementen van de opleiding (persoonlijk ontwikkelplan, Masterclasses, Action Learning Project)

Vormen van Buddy-groepen

Masterclass ‘De vereniging, wat houdt dat in? door Jan Raateland

Na afloop heffen we met elkaar het glas op een succesvolle en inspirerende opleiding.

Persoonlijke leerreis

Individueel assessment en persoonlijke leerreis

Onderdeel van de opleiding is verdere ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden.

Bij aanvang van de opleiding krijg je een persoonlijkheid en competentie assessment. Naar aanleiding hiervan is er een terugkoppeling en coachgesprek met Roland Rijshouwer.

Na dit traject heb je een betrouwbaar beeld van jezelf en kun je precies aangeven welke competenties je ontwikkeld hebt en waar je kwaliteiten het beste tot haar recht komen.

Online bijeenkomsten

februari – juni 2022

11 donderdagen van 09:30 - 11:00 uur online Masterclass

De volgende onderwerpen zullen tijdens de online Masterclasses worden behandeld:

(link actief voor meer informatie)

Navigeren in de sport - Maurice Leeser - 10 februari
De module ‘Navigeren in de sport’ geeft inzicht in het landschap van de (georganiseerde) sport. Het doel is om de deelnemer te helpen de weg te vinden in het sportlandschap. Deze module geeft een compleet en actueel overzicht van alle relevante organisaties die van toegevoegde waarde zijn voor sportverenigingen. Taken, verantwoordelijkheden en rollen worden toegelicht. Deelnemers weten na deze module exact welke organisatie in de sport ze voor welke thema kunnen benaderen.
Het (be)sturen van een vrijwilligersorganisatie - Dirk Bader - 17 februari
De maatschappelijke individualisering brengt met zich mee dat de reden waarom mensen zich bij een vereniging aanmelden, heel divers is. En omdat de vrijetijdsbestedingen voor iedereen ook divers zijn, zal een vereniging moeten concurreren met andere vrijetijdsbestedingen. Mensen bieden hun clubwerkzaamheden niet zomaar aan. In deze veranderende maatschappij staan vandaag de dag steeds meer clubs voor grote uitdagingen; de vereniging functioneert wel, maar vaak is het dweilen met de kraan open omdat er bijvoorbeeld een tekort van vrijwilligers is of omdat er niet gebeurd wat is afgesproken.  Voor de korte termijn wordt dit dan elke week wel weer opgelost, maar hoe zit het voor de lange termijn? In deze masterclass neemt Dirk Bader je mee in hoe je je club toekomstbestendig maakt; wat daarvoor nodig is, wat dat vraagt van de clubleiding en hoe je dat vervolgens aanstuurt. Met als doel; meer grip op de club krijgen, waardoor we gezamenlijke doelen kunnen nastreven…. Aan de hand van zijn eigen ervaringen als bestuurder en zijn visie op toekomstgericht besturen, worden nieuwe inzichten verkregen en concrete tips en oplossingen aangereikt. Hoe kan het ‘open-club concept’ daarbij van toegevoegde waarde zijn en hoe kan dat praktisch worden geïmplementeerd? Tijdens deze masterclass wordt dit diepgaand behandeld en zullen de deelnemers zelf praktisch aan de slag kunnen. Na het volgen van deze masterclass is de perceptie op club-leiderschap compleet anders en kan de deelnemer direct de volgende dag een begin maken met het fundamenteel anders aanpakken van knelpunten binnen de club, waardoor (heel praktisch) het toekomstbestendige club DNA kan worden vormgeven. .
Juridische aspecten en regelgeving - Sanne Koster - 10 maart
Een sportvereniging is in de regel werkgever, horeca-uitbater, evenementenorganisator, eigenaar of huurder en verhuurder van accommodaties ineen en soms nog veel meer. Een vereniging heeft daarmee te maken met een groot aantal wetten en regels. Een aantal daarvan wordt in deze module behandeld, waaronder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking is gegaan. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder andere verenigingen te verbeteren. Bestuurder en toezichthouders met ingang van de WBTR verplichtingen opgelegd. Wat zijn de belangrijkste verplichtingen uit de WBTR zijn en de gevolgen als niet aan de WBTR (onbewust of bewust) wordt voldaan?.
Financieel beleid - Paul Baans - 17 maart
De financiën vormen een belangrijk onderdeel van een sportvereniging en vragen steeds meer aandacht. Zonder verantwoord financieel beleid is het aanbieden van sportfaciliteiten onmogelijk en komt de levensvatbaarheid van de sportvereniging in gevaar. Dit betekent dat ook voor sportverenigingen een gezonde financiële huishouding onmisbaar is. We gaan in op de basisbeginselen voor het goed organiseren van de financiën binnen een vereniging.
Optimalisatie inkomsten en uitgaven - Jokko de Wit - 31-3
In deze module wordt je meegenomen langs vele mogelijke inkomstenbronnen en/of kostenbesparingen die van toepassing kunnen zijn op een vereniging. Van (horeca)exploitatie tot inkomsten uit sponsorwerving en van subsidies tot kostenbesparingen op de lopende begroting.
Intern en extern communiceren - Martin van Berkel - 7 april
Tijdens deze module komen de volgende communicatiethema’s aan de orde: Strategische keuzes; Hoe maakt de club communicatie succesvol? Wat moet het opleveren? Wat wil de club uitstralen? Aan de slag met doelgroepen, doelstellingen, kernwaarden en contentstromen. De optimale communicatiemix; Een ronde langs de belangrijkste, meest kansrijke communicatiemiddelen voor de club. Wat is de kracht van de verschillende kanalen en hoe zet je deze optimaal in? Sterke content; Welke content en communicatie werkt goed? Wat niet? Diverse voorbeelden van geslaagde content van sportverenigingen passeren de revue. Ambassadeurs; Focus niet alleen op de eigen kanalen, benut ook de communicatiekracht van onder meer jouw leden, vrijwilligers en sponsoren. Organisatie & beheer; Tips en handvatten om de organisatie voor de communicatie, de basis voor succes, goed in te richten.
Het maatschappelijk rendement van sport – Karin van der Maat - 21 april
Karin presenteert uitkomsten van onderzoeken in binnen en buitenland naar het maatschappelijk rendement van sport, zowel sociaal maatschappelijk als economisch, en ligt toe hoe deze informatie gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in discussies met het gemeentebestuur over investeren in sport.
Duurzaam verbinden - René van den Burg - 12 mei
René van den Burg werkt aan de kunst van het in beweging krijgen en verbinden van mens en organisatie met het accent op duurzaam verbinden. Hij hanteert daarbij de term verbindelaar, die zowel verbinder als ontwikkelaar moet zijn. Zijn werk gaat over verbinden en samenwerken. Uiteraard op basis van inhoud en het in beweging krijgen van organisaties: Ontwikkelkracht! Vanuit die beweging ontstaat een dialoog, waarbij alle betrokken partijen moeten ervaren dat de uitkomst voor iedereen van belang is: Samenwerken in dialoog! Zijn bijdragen gaan in op de veranderende samenleving, professionele ontwikkeling, ontwikkel- en veranderkracht, communicatiestijlen en de 7 inzichten binnen de sportieve dialoog: communicatie in ieders belang!
Design thinking - Tim Vreeburg - 19 mei
Het schenken van aandacht aan het ontwerpen van ‘interventies’ (activiteiten) voor en met specifieke groepen binnen en buiten de vereniging. Ontwerpgericht handelen vanuit de design mindset. Het bedenken van oplossingen op een frisse en creatieve manier. .
De duurzame sportvereniging - Joost ten Bulte - 2 juni
Sportbestuurders worden overvoerd met belangrijke thema’s waarop zij zich moeten richten. Van een gezonde sportkantine tot een rookvrije sportaccommodatie of een veilig sportklimaat. Door duurzame energievoorzieningen te realiseren kan een club veel geld besparen. Hierdoor blijft er meer geld over voor clubdoelstellingen. Joost neemt je in deze module mee over de ervaringen, toepassingen en mogelijkheden om duurzaamheid in te zetten als middel voor je clubdoelstellingen. Sportclubs houden hierdoor meer geld over voor meer leden, meer vrijwilligers, meer activiteiten. Samen voor een duurzame club!

Ben je niet in de gelegenheid de live Masterclass bij te wonen, dan ontvang je een link om de opname te kunnen terugkijken.

Plenaire bijeenkomst

22 maart – Amsterdam

24 maart – Eindhoven

30 maart – Zwolle

Dagprogramma op een locatie naar keuze

Ongeveer halverwege de opleiding is er een plenaire dagbijeenkomst die plaatsvindt in naar keuze Eindhoven, Zwolle of Amsterdam. Je kunt je voorkeur op het inschrijfformulier kenbaar maken. Op deze dag staan de volgende onderwerpen op de agenda: (link actief voor meer informatie)

09:30 uur: Ontvangst
Je ontvangt tijdig informatie over de locatie van je keuze. Indien voor een bepaalde locatie onvoldoende aanmeldingen zijn, dan kan het zijn dat groepen worden gecombineerd. In dat geval zullen we hierover met je overleggen.
10:00 uur: Aanvang ochtendprogramma
Masterclass Scorende waardeproposities voor sportverenigingen en -organisaties – Rob van Nes MBA
De waardepropositie van een vereniging of organisatie is de verbindende factor met haar omgeving en stakeholders. Het is hetgeen dat zorgt dat: de sporter lid wil zijn en deel wil uitmaken van de vereniging, de sponsor interesse heeft om zich aan de vereniging te verbinden en vrijwilligers zich voor de vereniging te willen inzetten. Geen enkele waardepropositie is oneindig. Dat geldt voor bedrijven, maar in niet mindere mate ook voor sportorganisaties en -verenigingen. Hoe houden we alle kikkers in de kar en blijven we aantrekkelijk voor nieuwe aanwas. Sporters, sponsors en vrijwilligers hebben een toenemende keuze hoe hun geld en tijd te besteden. Bestuurders van verenigingen dienen zich te bekwamen in het permanent vergroten van de aantrekkingskracht van hun club door steeds opnieuw in te spelen op de veranderende omgevingsfactoren. Aansluitend een interactieve sessie over verenigingsontwikkeling en groei.
Interactief middagprogramma met buddy-opdrachten - Maartje Fleuren
De middag staat in het teken van het in de praktijk ondersteunen van de vereniging. Hoe kan je verenigingen helpen bij verschillende vraagstukken (zoals werven van vrijwilligers en de gewenste organisatiestructuur), oftewel hoe kan jij helpen bij het toekomstbestendig maken van verenigingen. Wat is jouw rol hierin en hoe kan je het proces begeleiden en vragen beantwoordenNa een inleiding van Maartje Fleuren over het toekomstbestendig houden van de vereniging gaan de deelnemers in (buddy)groepen uiteen om casussen en praktische opdrachten met elkaar uit te werken.
17:00 uur: Afsluiting en netwerkborrel
De dag wordt afgesloten met een aangeklede borrel.

Action Learning Project

Leerproject in de eigen organisatie

De meest effectieve manier van leren is het toepassen van lesstof in de praktijk, maar de praktijk is niet voor iedereen gelijk. Daarom kies je in samenspraak met je coach al in het begin van de opleiding voor een project in je eigen organisatie. Zo profiteren zowel jij als de organisatie waarvoor je actief bent van de opleiding. Action Learning wordt dit genoemd. Van dit project maak je een verslag dat naar de cursusleiding ter beoordeling wordt toegezonden. In een online meeting gaan ze over het project, het verslag en de leerervaring met je in gesprek (viva voce). Bij een voldoende beoordeling van het project en het leertraject ontvang je een certificaat van deelname en afronding van de opleiding.

Afsluiting

30 juni 2022

Afsluiting van de opleiding

Alle deelnemers, docenten en gastsprekers ontvangen een uitnodiging voor de afsluitende middag.

Gastspreker

Verslag van succesvolle Action Learning Projects

Certificaatuitreiking

Netwerkborrel

Docenten & gastsprekers

Het programma is opgesteld in samenspraak met NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Docenten en gastsprekers zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van specifieke expertise en/of ervaring op het behandelde thema. Indien door overmacht een inleider de betreffende module niet kan geven, dan zorgt de cursusleiding voor een vervanger met een vergelijkbaar kennisniveau.

Karin van der Maat

Kenniscentrum sport


Maurice Leeser

Sportbedrijf Lelystad


René van den Burg

de Verbindelaar

Jan Raateland

Sportknowhowxl

Martin van Berkel

Clubbereik

Sanne Koster
PlasBossinade Advocaten

Maartje Fleuren
Fleuren SportSupport

Jokko de Wit
Partnership Manager en
Verenigingsconsulent
– 

Rob van Nes
International Sports Management Academy

Joost ten Bulte
Sportenergie

Roland Rijshouwer
Sport Works

Dirk Bader
Bader Schenk Consulting

Paul Baans
PB Sportconsultancy

Tim Vreeburg
Hogeschool Inholland

Deelnemen

Locatie:  De plenaire aftrap en afsluiting vinden plaats op een locatie centraal in het land. De plenaire cursusdagen worden op een aantal locaties aangeboden. Deelnemers kunnen hun voorkeur opgeven via het inschrijfformulier. De online Masterclasses zijn op elf donderdagochtenden tussen 10 februari en 2 juni van 09:30 – 11:00 uur. Coaching en projectbegeleiding wordt online aangeboden. De aftrap en afsluitende plenaire dag vindt op een centrale locatie in Nederland plaats.

Kosten:  Het tarief voor deelname aan deze informatieve en inspirerende opleiding bedraagt € 1.475. Dit bedrag is inclusief btw, lunch op de tweede plenaire bijeenkomst en een netwerkborrel op alle plenaire dagen. In dit tarief is eveneens begrepen een individuele coaching door Roland Rijshouwer (t.w.v. € 750) en feedback op het project in de eigen organisatie door Maartje Fleuren en Rob van Nes. De kosten van deelname dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

Certificaat: Deelnemers die de plenaire dag en tenminste 8 van de 11 online Masterclasses hebben gevolgd en die een project in de eigen organisatie hebben uitgevoerd en daarvoor een verslag hebben ingediend bij de cursusleiding ontvangen een certificaat van deelname aan de opleiding.

Corona-disclaimer:  De organisatie vertrouwt erop dat de bijeenkomsten volgens plan kunnen doorgaan. Indien op het moment van plenaire bijeenkomsten dan geldende coronarestricties of door ander overmacht het doorgaan wordt verboden of sterk wordt beperkt, dan zal daarvoor een nieuwe datum worden gekozen. De overige (online) bijeenkomsten zullen dan volgens het schema doorgaan. Plenaire bijeenkomsten zullen onder strikte naleving van eventueel geldende coronarestricties plaatsvinden.

Deelnamevoorwaarden

Initiatiefnemers & Raad van Toezicht

Het programma Verenigingsmanagement is een initiatief van International Sports Management Academy en Fleuren Sport Support. Deskundigen uit tal van organisaties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het programma. De Raad van Toezicht adviseert en controleert de cursusleiding zowel bij de totstandkoming van het curriculum als in de uitvoering van het programma.

Maartje Fleuren
Fleuren SportSupport
Initiatiefnemer

Rob van Nes
International Sports Management Academy
Initiatiefnemer

Prof. Dr. Dewanand Mahadew
Raad van Toezicht

Marijke Fleuren
Raad van Toezicht

Johan Koning
Raad van Toezicht

Partners

De opleiding Verenigingsmanagement is een initiatief van de International Sports Management Academy en Fleuren Sportsupport. Het programma is tot stand gekomen in samensprraak met NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De cursusleiding is dank verschuldigd aan de hieronder genoemde partners:

Contact

Voor nadere informatie zijn wij per e-mail bereikbaar op
info@verenigingsmanagement.com

Locatie

De plenaire bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven, Zwolle, Rotterdam en Amsterdam (naar keuze)